Om byggplaner i Stäket

Den 26 september bjöd Järfälla kommun med flera in till ett informationsmöte i Iljansbodaskolan om byggplaner i kommunen med särskilt fokus på Stäketområdet.

För Stäketfläckens del, alltså ”vårt” klubbområde, är status – fortfarande – ”i väntans tider”, skulle man kunna uttrycka det. Det finns i nuläget inga nya planer utan de översiktliga direktiven ligger fast – alltså en önskan från kommunens sida att utveckla Stäketfläcken mot mer tillgänglighet för allmänheten, fortsatt båtklubbsverksamhet och eventuellt – jag understryker det, eventuellt, försiktigt byggande!

Om det skulle bli aktuellt med byggande så ser man framför sig ett fåtal lägre bostadsfastigheter framförallt på Thulins mark (söder om vårt område) och eventuellt längs nuvarande (gamla) Enköpingsvägen. Alltså ingen bebyggelse planeras på de ytor som vi som båtklubb i dagsläget förfogar över!

Kommunen har tankar kring att utveckla området som ”parkmark” och med större tillgänglighet för allmänheten i rent juridisk mening. Det betyder i klartext att kommunen i så fall ska åta sig viss drift och skötsel, upprustningar etc.

Nu är man inte framme där. Frågan ska adresseras den politiska ledningen som har att ta ställning till om man anser att ekonomiska medel finns.

Alltså – för vår del, vår vanliga verksamhet rullar på!

Självklart följer vi från styrelsens sida utvecklingen och har en direkt dialog med berörda befattningshavare.

 

Ny bro och delvis ny vägsträckning
Även detta projekt – som alltså inte är kommunens utan Trafikverkets – är i väntläge. Ett överklagande är under handläggning och innan det är avklarat kan inte vägplanen vinna laga kraft.

Och innan planen vunnit laga kraft kan inga arbeten sättas igång. Bedömningen är att överklagandeprocessen kanske kan gå i mål under hösten 2019 och sedan då att väglpanen kan vinna laga kraft.

Därpå ska sedan entreprenör upphandlas av Trafikverket innan själva byggarbetena kan komma igång. Eventuell byggstart skulle kunna ske under 2020. Byggtiden beräknas till cirka 2-3 år.