Skyddsrond – omedelbara åtgärder krävs!

Styrelsen genomförde skyddsrond på klubbområdet söndag den 10 november.

Vid skyddsrond kontrolleras att god ordning råder på klubbområdet, samt att föreskrifter för hamn och varv etc. följs av medlemmarna. Under höstens skyddsrond fokuseras särskilt på faktorer relaterade till torrsättning och vinteruppläggning.

Styrelsen konstaterar att det i allt väsentligt råder ordning, men att där också finns saker som måste åtgärdas av enskilda medlemmar!

Förtöjningar. Konstateras att ett antal medlemmar/båtägare inte följer klubbens regelverk om att avlägsna förtöjningar från kaj/brygga i samband med torrsättningen. Förtöjningsgods, ryckdämande fjädrar etc. ska tas bort av medlem efter det att båt torrsatts! Detta är en säkerhetsfråga. Våra kajer och bryggor är öppna för allmänheten att beträda. Om förtöjningar ligger kvar (slarvigt) kan det leda till snubbel- och halkolyckor vilket kan komma att inverka negativt på klubbens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Därtill ger det ett slarvigt och ovårdat intryck för besökare, om förtöjningar och linor hänger kvar, samt leder till materielförstörning! Berörda medlemmar kommer att meddelas separat för åtgärd!

Dunkar/täckning. Konstateras att det i några fall förekommer att dunkar som används som tyngder för att hålla presenning/täckning på plats innehåller vätskor. Detta är ABSOLUT FÖRBJUDET och måste omedelbart åtgärdas, exempelvis genom att byta vätskan mot sand/grus. Detta är en miljörelaterad bestämmelse då vi inte kan riskera att miljöfarliga vätskor sprids till mark och vatten via läckande dunkar. Av det skälet är därför inte vatten heller tillåtet, styrelsen kan inte kontrollera att dunkar innehåller ofarliga vätskor, varför alltså nolltolerans råder.

Vi konstaterade även misstanke om att en båtägare nu har dunkar hängande som förefaller innehålla glykol. Detta måste OMEDELBART OCH OMGÅENDE åtgärdas! Medlemmen kommer att kontaktas separat.

El. Konstateras att ett antal båtar förefaller ha el inkopplad kontinuerligt. Det är OK att stödladda batteri under vinterhalvåret, men då vid enskilda tillfällen något eller ett par dygn åt gången. Men inte att ha el inkopplad hela tiden. Detta även om inkopplingen avser batteriladdare med reglering, som kopplar till och från ström vid behov. Styrelsen kan inte kontrollera att så är fallet. Båtägare/medlem som inte hörsammar denna bestämmelse kan komma att debiteras extra avgifter!

Styrelsen förutsätter att varje medlem tar del av, sätter sig in i – och accepterar att följa – klubbens föreskrifter för hamn och varv, som är en del av medlemskontraktet. Föreskrifterna finns öppet tillgängliga för alla via klubbens hemsida: http://smsbk.se/medlemsinformation/hamn-varv-foreskrifter/

Styrelsen genomför skyddsrond två gånger om året, vår och höst, i anslutning till sjö- respektive torrsättning.

/Styrelsen