Larmrutiner

Larmrutiner SMS

 

Östra Mälaren är nu vattenskyddsområde

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten

Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet.

Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin, pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten. Använd ecobark eller trasor om du har mycket förorenat vatten, ombesörj att använt uppsamlingsmaterial lämnas till för ändamålet avsedd plats inom kommunens sophanteringsstationer.

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.

Anmälan görs till:

– Kommunala räddningstjänsten via SOS Alarm tel. 112

– Görvälns vattenverk: 08 58038200 (driftcentralen, bemannad dygnet runt). Ange bränsle, mängd och vilket djup om det är en båt som sjunkit. Med dessa uppgifter kan personalen beräkna risken för drickvatten via en datasimuleringsmodell.  

– SMS hamnkapten eller miljöombud, se funktionärslistan på klubbens hemsida. Funktionären som larmas ansvarar för att Järfällas miljö- och hälsoskyddsavdelning underrättas.

– Järfälla Kommun, Miljö och Hälsoskydd 08 58028500 (dagtid). Rapportera för uppföljning.

Efter att du har anmält/larmat:

Försök samla upp utsläppt vätska med absorbtionsmedel eller länsar som finns under klubbhuset på södra gaveln, i avvaktan på att räddningstjänsten anländer.

 

Kommentera