Miljö

Vid utsläpp/olycka larma:

– SOS alarm 112

– Vattenverket 0858038200

– SMS funktionär

– Järfälla Kommun 0858028500 (dagtid)

Begränsa utsläpp med:

– Länsar

– Absorbtionsmedel

(finns under klubbhuset)

Miljöföreskrifter (kort version)

Version 2021-10-18

Inledning

Miljön i Mälaren är känslig och därför är det viktigt att vi tillsammans slår vakt om och vårdar dessa gemensamma naturresurser. Det åligger varje båtägare och besökare att följa de anvisningar och regler som fastställs av SMS.

Sopor och avfall

Respektive båtägare och besökare till SMS område ansvarar själv för borttransport och rätt hantering av sina sopor och avfall. Miljöfarligt avfall – batterier, lösningsmedel, oljor mm – lämnas vid kommunens miljöstationer. Under inga omständigheter får miljöfarligt avfall förvaras inom SMS område ens under kortare perioder. För hantering av hushållssopor finns under sommartid två st uppsamlingskärl som tömmes var 14:e dag. Enbart hushållssopor får lämnas i kärlet. Övrigt avfall – plåt, plast, glas, tidningar och kartong – omhändertas av respektive medlem och lämnas vid kommunens återvinningsstationer. Inom SMS område hjälps vi åt att hålla snyggt och rent genom att plocka upp skräp vi ser.

Toa-avfall

För toalettbehov och tömning av portabel tank finns toaletter i land. Båtens toalett skall ha tank som skall vara stängd för direktutsläpp och om möjligt tömmas i sugstation (finns inom SMS område), annars under gång i öppen sjö (fr o m 2015 förbud mot tömning till sjöss).

Hamnområde och varv

Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning ombesörja för borttransport av täckningsmaterial eller skräp och om så krävs till kommunens sophanteringsstationer.

Bränsle, oljor, färg m.m.

För att skona vår miljö, bör medlemmarna i största möjliga mån använda de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå. Inom klubben får endast godkända bottenfärger (www.kemi.se) och kemikalier användas. Båtar med hemmahamn i Mälaren får ej inneha biocidfärg. Enbart spolning över grusad varvsplan är tillåten. Inga vätskor är tillåta i tyngder till presenningar. Vid skrapning och slipning skall anordning för uppsamling och godkänd hantering av färgrester användas.  Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material och medel, som bäst skonar miljön (t.ex. vid rengöring).

/Styrelsen SMS