Hamn- och varvsföreskrifter

 

FÖRESKRIFTER FÖR HAMN OCH VARV, STÄKETS MOTORBÅTSSÄLLSKAP, SMS

Utfärdade och beslutade av SMS styrelse (uppdaterade 2019).

Syftet med dessa hamn- och varvsföreskrifter är att ge SMS medlemmar värdefull information för att klubben skall vara en säker, funktionell och trivsam samlingsplats. De regler och bestämmelser som framgår här nedan ska följas av SMS medlemmar.
Eventuella undantag kan i särskilda fall beviljas av SMS styrelse.
För frågor som inte regleras i dessa föreskrifter hänvisas till andra styrande dokument inom klubben samt klubbens stadgar.

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1
SMS är en ideell och allmännyttig förening med förankring i närsamhället. Detta betonas genom att klubbområdet hålls öppet för besökare och i mån av plats gästande båtar samt även för andra än enbart båtrelaterade aktiviteter. 

SMS eftersträvar en medlemskår med engagerade medlemmar som aktivt bidrar till klubbens bästa genom olika former av ideella insatser. SMS preferens är medlemskap där medlem väljer ett ”årenruntengagemang” innefattande såväl varvsplats (vinter), som huvudsaklig hamnplats inom klubbens område under säsong.

Hamn- och varvsplatser är avsedda för SMS medlemmar. Endast en båt (båtplats) per medlem tillåts. I den mån utrymme på varvsplanen inte utnyttjas kan icke-medlem i undantagsfall beredas tillfällig uppläggning mot ersättning.

Det är viktigt för båtsällskapets fortlevnad att området ger ett välskött och attraktivt intryck. Ett ansvar som vilar på alla medlemmar!    

1.2    
Kaj-, brygg- och vinterplats fördelas efter tillgång och medlemsnummer. Vid fördelning av ledig plats ges förtur till lägsta medlemsnummer i aktiv kö med båt som passar den lediga platsen.

För att behålla sin plats i aktiv kö krävs att medlem årligen till styrelsen/hamnkapten anmäler att båtplats fortfarande önskas och den aktuella båtens typ och mått. Sådan anmälan ska göras skriftligt via e-post eller fysiskt brev.

Anvisad plats ska inte av båtägaren betraktas som permanent. Hamnkapten har rätt att skifta plats mellan båtar för att bättre kunna anpassa olika båtar till varandra och till platserna. Speciellt gäller detta vid byte av båt.

1.3    
Rätt till båtplats upphör då båtägare säljer sin båt och inte senast säsongen efter återkommer med en lika stor eller mindre båt. Att behålla rätten till båtplats vid byte till större båt får endast ske efter SMS styrelses godkännande. Förändring i båtinnehav måste alltid och utan dröjsmål anmälas till styrelsen eller hamnkapten via e-post eller daterat fysiskt brev.

Båtplats får behållas under ett ”båtfritt år” mot erläggande av samma avgift som under närmast föregående år. Klubben äger dock rätt att disponera platsen för tillfällig uthyrning under tid medlem inte disponerar platsen för egen båt.

Kaj-, brygg- eller uppläggningsplats får inte överlåtas exempelvis vid försäljning av båten. Skulle båtägaren avlida får en annan medlem av båtägarens hushåll (sammanboende) gå in som medlem och behålla platsen till denna båt. Gäller inte vid byte till annan båt och inte annan släkting som inte delat hushåll med den avlidne.

1.4
Båtägare är skyldig att ha sin båt försäkrad till skydd för andra (minst brand- och ansvarsförsäkring). Vid delat ägande ska båten vara försäkrad i båtplatsinnehavarens namn.

1.5
För nödvändigt underhåll och förbättringar av klubbens område och anläggningar är varje medlem med båtplats (undantaget ålderspensionär) skyldig till arbetsplikt. En garantiavgift tas ut årligen, vilken kan återfås mot fullgörande av arbetsplikten. Avgift och timantal (timtaxa) föreslås av styrelsen och fastställs av föreningsstämma.

1.6
Medlem har ansvar för att klubbområdet vårdas. Grind/bom ska hållas låst! Detaljerade föreskrifter om sopor, miljöavfall, parkering, förvaring av täckmaterial m m ska följas. Utkvitterade nycklar till grind/bom och klubbhus är personliga och får ej överlåtas.

Nycklar ska återlämnas då medlemskap upphör. Detta meddelas medlem vid utträde.

1.7    
Medlemmar med båt förtöjd vid SMS hamnanläggning bör föra sällskapets standert på sin båt.

1.8
Medlem som inte följer SMS föreskrifter och hamnkaptens/styrelsens anvisningar kan uteslutas.

2 FÖRTÖJNING

2.1Båtägare/medlem som anvisats plats vid södra kajen förtöjer med akterförtöjning mot boj. Båtplatser vid norra kajen kan även vara anordnade med förtöjning mellan stolpar.

Båtklubben ansvarar för tillhandahållande av boj respektive förtöjningsstolpar och där tillhörande installationer (bojsten, kätting, schacklar, ringar vid kaj och stolpe etc.) samt genomför regelbundna inspektioner och vid behov, utbyten.

Kostnad för förtöjningsboj/stolpe ingår i medlemsavgifterna.

2.2
Medlem/båtägare ansvarar för eget förtöjningsgods (tampar, krokar etc.) Förtöjning ska ske med tågvirke av god kvalitet och tillräcklig dimension i förhållande till båtens storlek.

Enkla karbinhakar är inte tillåtna. Säkerhetshakar bör användas (till exempel Merxhake) och förtöjningstampar ska vara försedda ryckdämpning, typ fjäder eller gummianordning vid anslutning till brygga eller stolpe. Schacklar ska vara säkrade med så kallad säkringstråd.
Stöldskyddande kätting får inte ensamt användas som förtöjningsgods om inte betryggande fjädring ordnats.

Förtöjning mot kaj ska ha godkänd säkerhetsanordning (kedja/lina/band) vid händelse av brott på ordinarie förtöjningsgods och/eller ryckdämpande anordning.

Aktern ska vara förtöjd med två fästpunkter, så kallad hanfot, mot boj.

2.3
Båt ska vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek och antal. Normalt ska tre fendrar per sida används, men beroende på båts längd och skrovform kan flera vara nödvändiga. För mindre båt kan styrelse/hamnkapten vid förfrågan eventuellt godkänna två fendrar. Fendrarna ska hållas rena.

2.4
Då båten har förtöjts på ett sådant sätt att risk för skador föreligger äger hamnkapten rätt att på båtägarens bekostnad vidta lämpliga åtgärder.

3 TRAILER

3.1
Så kallad trailerplats kan medges medlem/båtägare med båt som inte stadigvarande ligger i vatten, vid kaj, under huvudsaklig båtsäsong.
Trailerplats innebär att medlem sjösätter och tar upp båten under säsong i samband med användning. Trailer (med/utan båt) förvaras på anvisad plats på varvsplan.

3.2
Medlem som har båt i vatten, vid kaj, under säsong, men som ställer upp båt för vintern på ”trailer” (vagga med hjul) likställs med medlem som torrsätter med vagga/bockar. Trailer ska i detta fall förvaras på anvisad plats under sommarsäsongen, alternativt förvaras av medlem på annan plats, exempelvis egen tomt.

3.4
Trailer ska vara så beskaffad att den vid uppställning av båt motsvarar de krav på stabilitet och säkerhet som gäller för annan godkänd uppställning av båt (vagga, bockar, stöttor etc.).

3.5
”Fiskeklubbsmedlem”, medlem med medlemskap i både SMS och Stäkets Sport och Fiskevårdsförening, SSF, äger rätt att sjösätta och ta upp båt med trailer via ramp på SMS område. Trailer förvaras inom SSF:s område, alternativt på annan plats fiskeklubbsmedlem disponerar.

3.6
Trailer som brukas/förvaras inom SMS ska vara tydligt märkt.

4 VINTERUPPLÄGGNING

4.1
Medlem som tilldelats uppläggningsplats på varvsplan får disponera ett utrymme lika brett som båten plus 120 centimeter och lika med båtens längd plus 100 centimeter. Om den till SMS angivna båtlängden inte inkluderar peke och/eller badbrygga måste dessa ingå i den extra metern uppläggningsyta.

4.2
Båtar tyngre än 6,5 ton får inte läggas vid kaj eller på varvsplanen utan särskilt tillstånd av styrelsen.

4.3
All pallning och täckning sker på båtägares egen risk. SMS utövar tillsyn och rekommendationer. Båtägare är skyldig att följa styrelsens anvisningar för pallningsmetod och materiel. Hamnkapten kan underkänna dålig materiel och neka upptagning. Vid opraktiskt/sinkande utförande på uppläggningsmateriel kan extra kostnad debiteras vid torr- respektive sjösättning.

Om dunkar används som tyngder för att hålla presenning på plats får dessa inte innehålla något flytande ämne. Dunk fylls lämpligtvis med sand.

(Se även detaljerade anvisningar för pallning och stöttning, punkt 4.9.)

4.4
Bockar, vaggor, vagnar, stöttor m m ska märkas. ”För” och ”Akter” anges på vaggor och bockar. På vaggans fram- och bakkant anges också avstånd till båtens mest utstickande punkt.

4.5
Täcknings- och pallningsmateriel ska omedelbart efter sjösättning buntas och märkas så att det kan identifieras och läggas på anvisad plats.

All omärkt materiel kan klubben fritt förfoga över. Vaggor m m som inte tillvaratas av ägaren kan bortforslas på dennes bekostnad.

SMS ansvarar inte för materiel som förvaras av medlemmarna inom klubbområdet.

Täckning får inte vara förankrad i stöttor, eller liknande, som vid kraftig vind kan ryckas bort, utan bör förankras i vagga eller i sådan materiel som låses av båtens egen tyngd, exempelvis under kölen.

4.6    
Mast och eventuell förstagsprofil får förvaras i mastskjul. Mast (och profil) ska vara tydligt märkta.

Övrig rundhult (bom, spirbom, spinnakerbom, gaffel, spristång etc.) får – i mån av plats, och med särskilt stor hänsyn till ”hyllgrannar” – förvaras i mastskjul. I förekommande fall ska även övrig rundhult vara tydligt märkt.

Styrelsen rekommenderar och förordar dock bestämt att övrig rundhult förvaras på annan plats än i mastskjul, till exempel inne i båten under tiden för vinteruppläggning.

4.7
Båtägare är skyldig att hålla snyggt omkring och under båten och iaktta gällande miljöföreskrifter samt övriga anvisningar från styrelsen.

4.8
Jollar och småbåtar på varvsplanen ska vara märkta och förvaras på anvisad plats.

4.9
Styrelsen rekommenderar vaggor för alla segelbåtar och större motorbåtar.

Vissa större båtar, speciellt de med kort köl, kan behöva kompletterande stöd/bockar utöver vagga, beroende på hur stort tryck som kan komma att belasta vaggans stöttor mot bordläggningen.

När segelbåtar ställs på kölen får inte pallningen vara för liten, utan ska fördela vikten över en yta som står i proportion till båtvikten och inte vara så klen att den böjs.

Lösa så kallade Seaquip- eller Tyresöstöttor kan vara olämpliga, då markförhållandena på varvsplan inte är optimala för denna typ av stöd. Det innebär också att båtägare som ändå använder sådana har ett större ansvar att kontrollera denna typ av uppallning oftare än vanliga vaggor.

Vaggor behöver en justeringsmöjlighet för sidostöden, antingen med skruvar eller kilar för att underlätta torrsättning. Båtens position i vaggan respektive bockarnas placering bör markeras på bock och vagga.

Observera att en vagga inte får stå lös på marken utan säkring till kölen.

Använd alltid sådan pallning som inte i onödan sinkar kranen vid torr- respektive sjösättning.

Materielen måste underhållas, ansvaret vilar på enskild medlem. Hamnkapten/styrelsen kan underkänna alltför dåligt material eller på annat sätt olämplig pallning. Se också till presenningar så att de inte blåst av eller gått sönder. Det är inte bara skadligt för båten utan ser också mycket illa ut i utomståendes ögon!

4.10
När man har vinterplats på varvsplanen, så ingår det att man har rätt att förvara pallningsmateriel och delar av täckningsmateriel på varvsplanen även under kommande sommar, på anvisad plats.

4.11
SMS erbjuder normalt ett organiserat tillfälle per år för sjö- respektive torrsättning. Egen sjö-/torrsättning kan medges medlem efter särskild prövning av styrelsen. Önskemål om sådan måste i god tid anmälas till styrelsen. Vid egen torr-/sjösättning måste giltigt försäkringsbevis presenteras för styrelsen i god tid före respektive åtgärd.

4.12
Under tid för vinteruppläggning (båt på land) ska förtöjningar (tampar, fjädrar/ryckdämpare etc.) avlägsnas från brygga/kaj.

 
5 HÖST- OCH VÅRRUSTNING

5.1
Särskilda regler gäller för bottenfärger, så kallade antifoulingfärger (beväxningshindrande färger). Enligt gällande bestämmelser (regelverk fastlagda av myndigheten Transportstyrelsen och med Järfälla kommun som tillsynsansvarig) får inte så kallade biocidbaserade antifoulingfärger överhuvudtaget användas på båtar med huvudsaklig hemvist i Mälaren!

SMS strävar, i samverkan med myndigheter och Järfälla kommun, mot att klubbens båtbestånd ska vara helt biocidfritt. Det är därför inte tillåtet att påmåla båt med biocidbaserad färg.

Båtägare/medlem har skyldighet att till styrelsen rapportera vilken typ av bottenfärg båt är målad med.

Styrelsen avser teckna medlemskontrakt med nya medlemmar där ny medlem förbinder sig att inte påmåla båt med biocidbaserad bottenfärg.

Avlägsnande av gammal bottenfärg (som kan innehålla biocider) ska ske på sådant sätt att gifter inte sprids till luft, mark eller vatten.

5.2
Vid allt arbete på varv gäller att visa hänsyn mot miljö och båtgrannar. Torrslipning bör ske först efter kontroll att inga grannar störs! Vid renskrapning ska skydd läggas ut på marken och färgrester samlas ihop!

Ta noga del av klubbens miljöföreskrifter för korrekt handhavande av eventuella miljöstörande ämnen!

5.3
SMS äger vissa verktyg som får disponeras av medlem efter anmälan till hamnkapten/driftchef. Verktygen är endast avsedda för arbete inom klubbens område.

5.4
SMS bojflotte kan disponeras av medlem för justering och byte av boj, bojsten och kätting efter anmälan till hamnkapten/bojgrupp.

5.5
Segelbåtsmaster förvaras i mastskjul och iordningställs på bockar i anslutning till någon av mastkranarna. Den tid då masten där förbereds respektive återställs för vinterförvaring bör hållas kort för att inte blockera plats för andra i onödan.

5.6    
Vid av- och påmastning ska arbetet planeras och utföras så att tiden vid mastkranen minimeras. Arbetet förbereds innan man lägger båt vid mastkran så att man inte tvingar andra att vänta onödigt länge. Stag och andra riggdelar som inte behöver vara ansatta för att masten ska stå säkert kan tas bort/ansättas vid egna kajplatsen. Bom, segel m m ska inte hanteras vid mastkran.

Den så kallade ”lilla mastkranen” (vid sjömacken/sjöstugan) är avsedd enbart för klubbens egna medlemmar och kan mot avgift lånas ut till icke-medlemmar. Kranen ska normalt vara låst! (Nyckel förvaras i klubbhus.)

”Stora mastkranen” (vid sjö-/torrsättningsrampen) får disponeras av alla passerande båtar. Vid kö har SMS medlemmar inget särskilt företräde.

5.7
Mastkranarna kan även användas till exempel för kortvariga motorlyft. För lilla kranen gäller max 150 kg och för stora max 500 kg.

5.8
Allt arbete med kranar och bojflotte sker på användarens egen risk.

6 SJÖ- OCH TORRSÄTTNING

6.1
SMS ansvarar inte juridiskt för arbete med sjö-/torrsättning. Allt ansvar för pallning och täckning åvilar båtägaren om något händer. Båtägare måste ha sin båt försäkrad för skador gentemot tredje man såväl som på den egna båten, och försäkringskontroll görs i samband med sjö-/torrsättning.

Försäkringskoll på båtar med egen sjö-/torrsättning (även trailer) kan ske på uppmaning.

6.2
Båtar med plats på varvsplanen sjö- och torrsätts normalt med mobilkran. Mindre båtar kan sjösättas/tas upp med egen trailer vid rampen. Detta får dock inte ske på tider för allmän sjö-/torrsättning. Även här gäller att inte blockera rampen onödigt länge.

6.3
Betalning för sjö-/torrsättning med mobilkran görs direkt av varje båtägare enligt rutin som framgår av information från klubben.

6.4
Sommarplats räknas från sjösättning till torrsättning. Egen torrsättning ska ske före 1 november. Vinterplats räknas från torrsättning till sjösättning. Egen sjösättning ska ske senast midsommarhelgen. Om avvikelser från ovan önskas ska tillstånd sökas hos hamnkapten/styrelsen, och avgift beslutas från fall till fall av styrelsen.

7 EL, VATTEN, MILJÖ OCH SÄKERHET

7.1 – Brandsäkerhet
Håll rent och snyggt runt båt på land! Inget material som inte hör till båt och uppläggning får förvaras runt eller i båten! Lösningsmedel och andra brandfarliga kemikalier får inte förvaras öppet i eller vid båten. Kontrollera att inte båtens bränslesystem läcker drivmedel in i båten. Gasolflaskor ska vara stängda och förvaras stående.

Inga lösa förråd av drivmedel vid eller i båten på land. Se gärna till att ha tanken full vid upptagningen för att minska mängden gas och samtidigt kondens. Brandfarligt avfall ska omedelbart avlägsnas från området och får inte lämnas i eller under båten utan uppsikt.

Vid så kallade heta arbeten (lödning, svetsning, skärande bearbetning med gnistsprut, då värmare av någon sort används och liknande) ska brandberedskap iakttas och släckredskap finnas till hands. Skulle trots allt ett tillbud inträffa finns brandsläckare utplacerade inom området. Vid behov larmas brandkår på telefon via larmnummer 112. Vid plast- och/eller limningsarbete kan efter tillstånd från hamnkapten/styrelse godkänd värmekälla få användas.

7.2 – Elsäkerhet
El får endast vara ansluten till nätet då man vistas vid eller arbetar i båten. Elektriska maskiner och verktyg ska vara godkända enligt elsäkerhetsverkets normer. Skarvsladdar och förgreningsdosor ska vara avsedda för utomhusbruk och vara hela och i gott skick! Halogenstrålkastare bör inte användas på grund av för hög värmeutveckling.

För batteriladdning under båtsäsong (båt i vattnet) kan sådana laddare som har elektronisk avkänning av batteristatus och avbryter när batteriet är fulladdat få användas utan tillsyn.

Under vinteruppläggning (båt på land) får inte kontinuerlig tillkoppling av el till båt förekomma utan medgivande av styrelsen.

I närheten av vattnet har alla elstolpar EU-kontaktdon och är försedda med jordfelsbrytare.

Inga skarvar på elledningar ut till båt i vattnet är tillåtna. Undantag kan ges för speciella vattentäta dosor (IP-klassade).

7.3 – Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt. Färgrester, spillolja, förorenade trasor, glykol, bränsle m m ska tas om hand och lämnas på någon av kommunens miljöstationer. Miljöfarligt avfall får inte läggas i de soptunnor som finns på området. Dessa är endast avsedda för hushållsavfall i samband med båtens användning. Så långt som möjligt bör dock medlem/båtägare ta hem sina sopor för att inte översvämma klubbens begränsade sophanteringsförmåga!

7.4 – Fiske
Fiske är inte tillåtet inom området. Anledningen är säkerhetsskäl. Man bör inte kasta med drag inom dessa trånga utrymmen som dels kan skada människor, dels ofta fastnar i båtars kapell, rigg eller delar under vattnet. Fiske vid mastkranarna kan dock tillåtas, under förutsättning att det inte stör annan båtrelaterad verksamhet vid eller i anslutning till mastkranarna.

7.5 – Kajer och bryggor
Man får inte bygga, placera eller på annat sätt, förändra på kaj/brygga, så att funktionen ändras. Det vill säga pallar, trappsteg, ”dörrmattor” och bockar som används för att gå ombord/i land, får inte vara fasta eller för den delen ligga kvar på kaj/brygga efter avfärd.

Man får heller inte flytta angöringsringar eller stolpar, utan hamnkaptens/styrelsens tillåtelse.