Miljöföreskrifter

MILJÖFÖRESKRIFTER
Version 2024-03-24


Ändamål och syfte
Stäkets Motorbåts-sällskap (SMS) miljöföreskrifter är ett komplement till föreningens
stadgar och beskriver mer detaljerat bestämmelser och ansvar för olika områden.
Föreskrifter fastställes och revideras löpande av Styrelsen och ska vara väl tillgängliga
för och likaså följas av SMS medlemmar.
Inledning
Stäkets Motorbåt-Sällskap (SMS) har ca 60 båtar hemmahörande i hamnen och ca 65
varvsplatser.
Det åligger varje båtägare att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt de
anvisningar och regler som fastställs av klubben.
Hörnpelare i SMS miljöarbete är:
– Tydligt medlemsansvar (båtägare tar själv hand om sitt avfall)
– Styrelsefokus (miljöanvarig som egen roll i styrelsen, miljöronder)
– Information (hemsida, årsmöte, medlemsmöte, utskick. Miljöronder
– Investeringar (VA, suganläggning, sanitära anläggningar)
Miljöskyddsronder med avsikt att kontrollera och åtgärda miljöhanteringen inom SMS
genomförs minst 1 ggr/år (maj eller oktober) av representanter från styrelsen.
Miljöombud i Styrelsen ansvarar för upprättande och uppföljning av miljöplanen i SMS.
Hamnområde och varv
Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som bestämts av klubben,
för att skapa och bibehålla en god miljö inom hamnområdet.
Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning se till att inte täckningsmaterial
eller skräp av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen, och om så krävs
ombesörja transport till kommunens sophanteringsstationer. Vid vintertäckning får ej
dunkar med miljöfarligt innehåll användas som tyngd till presenningar.
Markprover utförda 2017 av ytskiktet på varvsplanen visar att den innehåller föroreningar
som överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning för bland annat bly,
koppar och zink, samt halter av tennorganiska föroreningar som kan innebära
hälsorisker för människor som vistas inom området. Klubben ska löpande informera
medlemmarna om detta.
Sopor och avfall
Respektive båtägare och besökare till SMS område ansvarar själv för borttransport,
sortering och rätt hantering av sina sopor och avfall. Miljöfarligt avfall – batterier,
lösningsmedel, oljor mm – lämnas vid kommunens särskilda stationer för mottagning av
farligt avfall
. Under inga omständigheter får miljöfarligt avfall förvaras inom SMS
område ens under kortare perioder
. Övrigt avfall – hushållssopor, plåt, plast, glas,
tidningar och kartong – omhändertas av respektive medlem och lämnas vid kommunens
avfallsstationer.
Inom SMS område hjälps vi åt att hålla snyggt och rent genom att plocka upp skräp vi
ser.
Bottenfärger
Mätning och sanering av giftig båtbottenfärg:
Samtliga båtar som har tilldelats plats vid kaj eller varv skall antingen vara skrovrena,
dvs vara utan påmålning, alternativt ha färglager utan biocidinnehåll.
Gränsvärdena för sanering i närtid är för närvarande satta i förhållande till Happy Boats
XRF-mätningar och en rimlighets bedömning av vad som anses relevant att i detta läge
sanera då det också innebär betydande miljö och hälsorisker med sanering, samt med
hänsyn till att myndigheternas riktlinjer justeras löpande:
Båtar med uppmätt medelvärde tenn över 100 ug/cm2, koppar över 1000 ug/cm2
och zink över 2000ug/cm2 skall saneras snarast, senast innan sjösättning
För nytillkomna båtar till SMS, tillhörande ny medlem som tidigare inte haft båt i
SMS skall XRF-mätning var gjord innan båten anländer till SMS område och i
förekommande fall även vara sanerad om båten vid mätning innehar halter av
biocider över aktuella gränsvärden enligt klubbens miljöföreskrifter. För befintlig
medlem som byter båt gäller att XRF-mätning skall göras och eventuell
nödvändig sanering är genomförd och redovisats till Styrelsen inom ett år.
Från halvårsskiftet 2022 gäller att ingen sanering av båtar med tenn över
gränsvärdet får göras på SMS område.
Medlemmar som sanerat sin båt ska på särskild blankett rapportera till Styrelsen
vilka åtgärder som är gjorda
För helt skrovrena båtar gäller att medlem skriftligen skall intyga till Styrelsen att
båten är fri från biocidfärg.
Det är respektive medlems ansvar att ombesörja borttagning av färg i enlighet med
Transportstyrelsens rekommendationer
(”Rekommendationer till båtägare, båtklubbar
och andra verksamhetsutövare: Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra
farliga ämnen från fritidsbåtskrov”).
Godkända metoder för uppsamling och bortforsling
av färgrester skall användas.
Båtar som inte uppfyller kraven enligt dessa föreskrifter kommer inte att tilldelas plats vid
kaj eller varv under kommande säsong.
Bränsle, oljor, kemikalier, övriga färger
För att skona vår miljö, bör medlemmarna i största möjliga mån använda de miljövänliga
drivmedel och oljor som finns att tillgå. Vid lackering och övriga målningsarbeten skall

båtägaren ombesörja god täckning för att undvika onödigt spill i luft och mark. färgrester
som uppstår vid borttagning av gammal färg betraktas som farligt avfall och måste
hanteras därefter, samt att det är viktigt att olika typer av farligt avfall inte blandas med
varandra. Även i övrigt förväntas klubbens medlemmar använda de material och medel,
t.ex. vid rengöring och vinterkonservering, som bäst skonar miljön.
Toa-avfall
Toalettavfall från båtar är ett ökande problem i både Östersjön och Mälaren. I första
hand skall toalett i land användas. Genom att ha ren och fräsch toalett främjar klubben
användandet av fast toaanläggning i land under tid då båtägare vistas i hamnen.
Båtens toalett skall ha hålltank och anordning för s k däcktömning i sugstation (lag
2015). SMS har en egen sugstation i anslutning till mastkran kajen som är kostnadsfri att
utnyttja.
Information
SMS miljöföreskrifter delges löpande till alla nya medlemmar samt finns anslagen på
klubbens anslagstavlor. Där finns också en skiss över området, som visar p-platser,
uppställningsplats för trailers och båtvaggor, toaletter, toa-sugstation och sopkärl.
På föreningsstämman samt medlemsmötet i samband med sjösättning hålls stående
information om klubbens miljöföreskrifter och övriga regler som en separat punkt. Vid
frågor eller förslag till förbättringar av miljöhanteringen kontakta någon i styrelsen.
Säkerhet
Det åligger föreningens medlemmar och gästande till föreningens område att följa
styrelsens föreskrifter, beslut och uppmaningar för att minimera risker på individ och
egendom. Samtliga medlemmar har eget ansvar att bevaka och till ansvarig i styrelsen
rapportera risker inom området.
Vid upptäckt av försök till eller genomförd stöld och skadegörelse kontaktas Polisen,
samt någon i styrelsen. Lek inom SMS område sker på egen och ansvarig målsmans
risk.
Brandsäkerhet
Det råder förbud mot att anlägga öppen eld inom SMS område. Grillning får endast ske i
klubbens gasolgrill på anvisad plats. Brandsläckare/brandfilt skall finnas tillgängliga vid
bryggor under båtsäsongen och alltid i klubbstuga och sjöstuga samt bastu.
Styrelsen genomför årligen 1-2 skyddsronder för att inspektera efterlevnad av
miljöföreskrifter samt tillämpliga delar i övriga föreskrifter, med tonvikt på säkerhet för att
minska risker för skador och olyckor inom föreningens område.
Styrelsen SMS