Ordföranden har ordet

Bästa medlem i SMS, 2022

Nu siktar vi framåt! I början av februari kom så äntligen beskedet vi alla väntat på. Pandemin avskaffas! Ja, eller åtminstone avvecklas de restriktioner och begränsningar vi alla levt med under närmare två år. Nu kan vi successivt återgå till någon form av ”normalt liv”, vilket så klart är väldigt skönt. Och öppnar upp för gemensamma aktiviteter igen.

Dock kan det vara bra att fortsätta med viss försiktighet och sunt förnuft, pandemin är inte över och coronaviruset lär vi få leva med även framöver. Vaccinering är bra! Är man sjuk, stanna hemma. Tvätta händerna och så vidare…

Framtiden, ja. Förra året innebar en hel del nyheter och förändringar för oss. Vi kan säga att vi gick in i ”modern tid”, efter att under många år levt i ”förgången tid”. I och med de uppdateringar som gjorts vad gäller arrenden, lokalhyra och nyttjandeavtal etc, har vi nu fått en stark position med ett 10-årigt avtal för vårt område och existens. OK, det blir dyrare för oss alla. Men då ska vi komma ihåg att vi ökar kostnaderna från en extremt låg nivå, kanske Stockholmsområdets lägsta? Och vi kommer när arrendet slår igenom fullt ut om några år, inte ha högre kostnader än en genomsnittlig båtklubb i Stockholmsområdet. Det är viktigt att ha i minnet!

På uppsidan, utöver den 10-åriga avtalstiden, med option på förlängning i återkommande 10-årsperioder, är att vi nu har etablerat en mer professionell relation med Järfälla kommun. Det vill säga, vi är en tydligare avtalspart och kravställare gentemot kommunen. Förhoppningsvis ska vi kunna utnyttja det till fördelar.

Och ambitioner finns! Vi har exempelvis länge haft behov av att uppgradera kajer och bryggor. Nu när vi vet spelreglerna på ett tydligare sätt, känns det rätt, rimligt och möjligt att mer konkret gå vidare med investeringsplaner. För vi vill självklart kunna erbjuda ett ökat medlemsvärde för alla medlemmar, idag och över tid, till exempel i form av en modern och väl fungerande hamnanläggning.

Förändringens vindar blåser också på andra sätt över vårt område. Jag tänker på det parkprojekt som kommunen drog i gång förra året. Visst, under byggtiden blir det en del störningar och strul för oss, som alltid när något nytt ska anläggas. Jag vill uppmana alla att visa tålamod med byggarbetena, och jag både hoppas och tror att det kommer att bli fint och kan öka attraktiviteten för området ytterligare när det blir klart.

En annan förändring som pågår, men kanske inte berör oss så mycket egentligen, är Trafikverkets väg-/broprojekt. Även det innebär lite ”byggstrul”, men blir säkert också bra när det blir klart om några år.

En ny detaljplan är också på gång för områdena intill båtklubbens, längs Enköpingsvägen och slänten upp mot Gyllenstiernas väg, som innebär att det kan bli viss bebyggelse av bostäder där. Några 2-3-våningshus finns i planerna, som även kan komma att omfatta ”Thulins tomt” söderut, mot Görvälnfjärden. Men – och det är viktigt! – alltså inga byggplaner på ”vårt område”!

Vad som händer med före detta sjömacken och restaurangen är i dagsläget oklart. Efter konkursen förra året har kommunen tagit över ansvaret för anläggningen.

Tyvärr har flera medlemmar fått oönskad påhälsning i sina båtar under hösten/vintern. Det verkar som att huvudfokus har varit/är att komma åt att stjäla bränsle! Tankar har tömts, slangar har klippts, reservdunkar stulits… Även batterier tycks ha stått på tjyvarnas lista. Vi ska se över möjligheterna till ökad övervakning och säkerhet, och vi konstaterar att båtar som har övervakningskamera verkar ha sluppit påhälsningar. Som alltid uppmanar vi medlemmar att gärna ta en tur på området, vara vaksamma, samt gärna vänligt men bestämt fråga okända personer som påträffas om deras ärende på området.

Med det sagt – låt oss inte glömma allt det härliga och positiva som båtlivet har att erbjuda, idag och för många år framåt. Inte minst i och med att vi nu kan lägga pandemin till handlingarna.

Så låt oss hoppas att båtsäsongen 2022 ska bli helt fantastisk!

/Johan Hård, ordförande

Bästa medlem i SMS, 2020

Ur led är årstiderna… När denna text skrivs borde det vara full vinter, med snö, skidspår och/eller skridskoisar. Istället är det jämnjolmigt och grått med ständiga plusgrader ute. Trist tycker jag i alla fall, som gillar riktig vinter.
Men – som vi skämtade om i samband med kalenderårets första styrelsemöte i januari – det kanske börjar bli läge att se över om vi överhuvudtaget ska torr- och sjösätta framöver?! Klimateffekt eller ej,
denna vinter hade båtarna i alla fall kunnat ligga i som det verkar.

Klimat och miljö är måhända närbesläktade ämnen. Och just miljöfrågor är en av våra viktigaste utmaningar – nu, och förmodligen under överskådlig framtid. Det handlar framförallt om våra båtbottnar. Regelverken och kraven från tillsynsmyndigheter (Järfälla kommun) är entydiga och inte förhandlingsbara: Båtbottnar i Mälaren får inte innehålla gifter. Punkt.
SMS följer en fastställd handlingsplan som bygger på att sträva mot att samtliga båtbottnar ska vara rena senast under 2021. I anslutning till planen har mätningar gjorts och en prioriterad lista på båtar som måste saneras har tagits fram. Det är nu extremt viktigt att enskild medlem verkligen tar sitt ansvar för att detta görs i enlighet med planen. Båtklubbens framtid kan hänga på det!

Vår andra stora utmaning är hur vi ska förhålla oss till Järfälla kommuns planer för vårt klubbområde, Stäketfläcken. Som ju alla vet pågår ett arbete med att ta fram en så kallad detaljplan för området. Inriktningen och ledorden för det är ”tillgänglighet för allmänheten, småbåtshamn och
eventuell försiktig bebyggelse”.
I dagsläget finns inte något nytt kring dessa planer. Jag tolkar det som att kommunen har fullt upp på många andra håll, varför just Stäketfläcken inte har högsta prioritet. I mina regelbundna kontakter med företrädare för kommunen, diskuterar vi återkommande båtklubbens syn på planer, och båtklubbens behov. Jag tolkar det som att kommunen är lyhörd för våra synpunkter och förstår vad vi säger. Tills vidare fortsätter vi att bedriva vår verksamhet precis som vanligt, med förhoppningen att vi så småningom ska komma överens om en bra och långsiktigt hållbar lösning som alla parter kan bli nöjda med.

Apropå långsiktigt… I år fyller SMS 90 år! Det, om något, är väl långsiktigt. Och det är verkligen min förhoppning att klubben ska leva vidare minst 90 år till. Som en milstolpe på vägen hoppas jag att vi kan få till ett riktigt schysst firande av vårt jubileum framåt sommaren. Kan bli en av årets
höjdpunkter!

Men ska det bli 90 år till behöver vi också föryngra, och få in nya medlemmar. Inget ont om alla medlemmar med några fler år på nacken, alla är så klart välkomna att vara med, men framtiden är vi inte! Därför är det mycket glädjande att föreningsstämman förra året sa JA till att införa ett
ungdomsmedlemskap som jag hoppas kan bli en inkörsport till båtlivet för nya generationer. Till detta bidrar också vårt numera årligen återkommande sjösportläger under midsommarveckan.

Snart är det dags att krypa under presenningarna och börja vårrustningen. Även om det är grått och trist ute nu, är jag säker på att det kommer bättre dagar framåt våren. Och att vi får en fantastisk
båtsommar. Oavsett om vi färdas för segel, för motor, med åror – eller som jag själv numera, för paddel.

Håll ut – snart är det sjösättning (25/4), och glöm inte att titta till båten då och då. Vi ses på sjön!

Johan Hård, ordförande SMS

Bästa medlem i SMS, 2018

En ny båtsäsong närmar sig, sjösättningen är bara några dagar bort! Och självklart hoppas vi på fina
upplevelser på sjön, och förliga vindar, oavsett om vi rör oss i våra hemmavatten på Mälaren, i
skärgården eller ännu längre bort.
De stora utmaningarna vi har framför oss är, liksom vi haft fokus på de senaste åren, bottenfärgsfrågan
och kommunens detaljplanering.
Om vi tar det senare först: I nuläget finns inte så mycket nytt att säga vad gäller detaljplanen.
Kommunens planering släpar efter något, och vi kan som tidigast vänta oss något mer konkret under
andra halvan av året. Vi bevakar och följer utvecklingen – och återkommer givetvis så snart det finns
något att säga. Det som ändå märks en aning är de mark- och miljömätningar, arkeologiska
undersökningar med mera som pågått på senare tid.
Just miljömätningarna är intressanta, och för oss delvis in på vårt andra viktiga fokusområde –
bottenfärger.
Kommunens mätningar, som omfattat alla båtklubbar i kommunen, visar att vi har förhållandevis höga
halter av TBT (tennföreningar) på varvsområdet, alltså de substanser som anses vara de mest giftiga,
hälsovådliga och skadliga för miljön! Vi har även en hel del giftiga kopparbaserade föreningar i
marken.
Den konstaterade förekomsten av gifter på området kan komma att föranleda åtgärder. En sådan är att
vi på olika sätt måste informera medlemmar och allmänhet om förekomsten av gifter. En annan kan
komma att medföra att vi inte längre får tillåta barn att vistas på varvsområdet! Om vi vill göra
markarbeten på varvsområdet måste det framdeles anmälas till kommunens miljöförvaltning.
”Markarbete” är, enligt kommunens definition, i princip att gräva en liten grop, eller fylla grus i
ojämnheter – och allt därutöver! Därtill ber kommunen oss nu ta höjd för att budgetera för eventuella
kommande saneringsåtgärder! Enligt lagen är det brukaren/nyttjaren av marken som är skyldig att stå
för sanering om sådan bedöms nödvändig, alltså båtklubben.
Frågan om bottenfärger är komplex och svårtydd. För ett par år sedan skulle alla båtklubbar anlägga
spolplattor. Sedan var det blästring av gammal färg som gällde. Nu är det mer oklart. Enligt vissa
bedömningar är blästring direkt farligt och skadligt. Medan andra myndigheter – fortfarande – anser
det som lämplig metod för att uppnå ”skrovrena” båtbottnar. Därtill har vi utvecklingen kring
inkapslande spärrfärg. Som båtägare och båtklubb är det väldigt svårt att veta vad man ska göra.
Viksjö båtklubb har exempelvis inlett ett projekt med slipning med speciella maskiner som alternativ
metod för att göra rent båtbottnar.
I våra åtaganden gentemot tillsynsmyndigheterna (i första hand Järfälla kommun) anger vi en strävan
att gå mot skorvrena båtar. I dagsläget har vi inget exakt krav på när det ska vara uppnått. Men
någonstans kring eller strax efter 2020 bör vi nog vara i mål, åtminstone för båtar som huvudsakligen
har hemmahamn i Mälaren. Som alla säkert vet råder i princip nolltolerans för bottenfärger med
biocider (gift) i Mälaren.
I år är ambitionen att genomföra mätningar av förekomsten av gifter på våra bottnar. Detta kommer att
ske i höst, efter torrsättningen. Mätningarna gör vi för att sedan kunna prioritera vilka båtar som
behöver göras rena först. Om det till exempel finns båtar som har TBT i bottenfärgen är det där vi
måste börja!

2(2)
Som vi från styrelsens sida försökt upplysa alla medlemmar om kommer dessa åtgärder inte att vara
gratis. Mätningar kostar. Sanering av enskilda båtbottnar kostar (i huvudsak för enskild medlem), men
om möjligt kanske klubben kan bidra i någon mån. Eventuell marksanering kostar. Mycket!
Om vi därtill spekulerar i vad kommunens detaljplaner kan komma att innebära, till exempel,
omstrukturering av hamn- och varvsområde, flytt och/eller nybyggnad av anläggningar etc. ser vi flera
kostnadsmässiga utmaningar framför oss.
Lyckligtvis har klubben ett skapligt kapital upparbetat för just den här typen av extra ordinära
kostnader, utöver den ordinarie driften och verksamheten som i allt väsentligt ska finansieras via båtoch medlemsavgifter.
Men med senaste avgiftsbeslutet på föreningsstämman 2017 är det inte säkert att vi kan bibehålla vår
goda ekonomiska status över tid. Stämmans beslut om återgång till 2016 års avgiftsnivåer minskar
klubbens intäkter, och kan komma att medföra att inga nya medel kan läggas till kapitalet. Det kapital
vi har upparbetat räcker en tid. Men inte hur länge som helst. Och inte till hur stora kostnadsposter
som helst!
Detta vill jag skicka med, och mana till eftertanke kring, inför kommande avgiftsbeslut! Styrelsen
lägger fram förslag om avgifter till föreningsstämma, baserade på den verklighet som styrelsen
uppfattar klubben lever i, och de utmaningar klubben har framför sig. Och det är givetvis min
förhoppning och fromma önskan att också klubbens medlemmar i allt väsentligt önskar klubben en fin
och välmående framtid, hur den nu kommer att se ut. Den bistra verkligheten är dock att utan en god
ekonomi, finns det knappast en god framtid!
Nog om det. I nuläget mår vi bra, och ser äntligen fram emot sol, värme och en härlig båtsommar!
Men först ska vi vårrusta med allt som därtill hör. Kanske är det egentligen den bästa tiden för
båtägaren? Med alla förväntningar, planering och vistelsen på vårt fina område. Att fixa med båten,
träffa klubbkamraterna igen och ta en fika i solen. Både före och efter sjösättningen!
Låt oss hoppas att det får vara så i många år framöver!
/Johan Hård, ordförande i SMS

Bästa medlem i SMS, 2017

En ny båtsäsong närmar sig. Det verkliga avstampet – i alla fall för mig – brukar vara båtmässan Allt för sjön, i Älvsjö, i månadsskiftet februari-mars. Ett besök på mässan brukar kicka igång tankarna på och längtan till sjö, hav och båt!

När ljuset återvänder och vårsolen börjar värma är det dags att dyka in under presenningarna och börja vårrustningen. Vad kommer då årets båtsäsong att föra med sig? Ja, som vanligt förstås en massa trevlig samvaro på vårt fina klubbområde. För många ett ”andra hem” under den ljusa årstiden. En viktig plats att kunna återvända till, för rekreation och social samvaro. Låt oss hoppas att det kan få fortsätta för många år framåt. Vi vet att Järfälla kommun så smått har börjat ta tag i planeringen för området, bland annat har kommunstyrelsen fattat beslut att inleda framtagning av detaljplan för Stäketfläcken. Styrelsen bevakar frågan noga, påverkar och följer arbetet i kommunen!

Nog om det. Nu handlar det om årets båtsäsong. Det vi gör på klubbområdet är förstås viktigt. Och jag vill verkligen uppmana alla medlemmar att engagera sig i de arbetsuppgifter och projekt vi driver! Vi är en ideell förening där allt vi gör bygger på medlemmarnas insatser – ju fler vi är som jobbar, desto mer bra saker får vi gjorda!

I år skulle jag också vilja slå ett slag för själva båt- och sjöupplevelsen! Och det oavsett om vi väljer att färdas för motor, för segel, för rodd eller paddel… För det är väl ändå det som båtlivet i grunden handlar om – att komma ut på sjön!

För min personliga del är båtlivet starkast förknippat med segling. Många är minnena – från barn- och ungdomens iskalla nattseglingar med öppen, spririggad scoutsnipa, via den egna folkbåten som tonåring med den fantastiska frihetskänslan att med vindens hjälp upptäcka ytterskärgårdarna, till ”det stora äventyret” att få segla ända till Färöarna i vuxen ålder! Förstås också blandat med kappsegling, långfärder, dagsturer och familjeseglingar i större och mindre båtar under åren som gått.

Allt med den gemensamma nämnaren, den där känslan att kunna styra stäven dit man vill, och som i mitt fall färdas (nästan) enbart med vindens kraft.

Jag tror det är just den där lite svårfångade – men för oss alla som upplevt den – ändå väldigt tydliga känslan när man har båten i sina händer, man känner varje vågs rörelse, varje vindbys extra kraft, och man vet – jag sätter kursen, jag håller i rodret; det är den som driver oss ut på sjön, år efter år.

Det kan vara värt att påminna sig om just detta, när mycket annars kretsar kring praktikaliteter, planering och projekt.

För det är ju upplevelsen på sjön vi alla innerst vill ha, eller hur? Låt därför båtsäsongen 2017 bli den då vi sätter sjöupplevelsen i centrum, då vi verkligen njuter av att vara därute – oavsett vilket flytetyg vi väljer!

Som den romerske härföraren Pompejus lär ha sagt, när han år 56 f. kr. skulle leda en flottstyrka från Afrika tillbaka till Rom i hårt väder: Navigare necesse est!*

Vi ses ute på sjön i år!

/Johan Hård, ordförande

*Att segla är nödvändigt!

2016 Bästa medlem i SMS,

Så börjar det gå mot vår igen och ännu en båtsäsong närmar sig. Vad kommer den att föra med sig? Ja, visst hoppas vi på bra båtväder och möjligheter till många fina upplevelser på sjön. Och förstås en massa trevlig samvaro, med både nytta och nöje, vid vårt fina klubbområde.
Vädret rår vi inte själva på. Däremot kan vi påverka mycket annat med egen kraft och engagemang!

Föreningsstämman i december förra året gav en rad mandat, bland annat:

  • Ny bojflotte
  • Fortsatta renoveringar av verkstad och byggnader
  • Uppgradering av belysning
  • Prov med förstärkning av kajkanter
  • Fiber…

Självklart kommer vi att ha fokus på detta. Men vi har också andra, kanske mer långsiktiga, utmaningar att möta.

En sådan är den ”politiska verkligheten”. Hur ser framtiden ut för vår verksamhet på Stäketfläcken? En detaljplaneprocess för området ska igång inom Järfälla kommun, och vi som klubb agerar proaktivt i processen tillsammans med andra intressenter och aktörer för att säkerställa våra intressen. Målet är en långsiktig lösning där vi kan veta med säkerhet att vår verksamhet kan fortsätta i nuvarande omfattning under överskådlig tid, och utan inskränkningar.

En annan utmaning, är ungdomsverksamhet och föryngring – hur ska vi locka yngre till båtlivet? SMS, liksom stora delar av det organiserade båtlivet i övrigt, har en hög medelålder och inflödet av unga som upptäcker båtlivet är ganska lågt. Varför är det så? Varför lockar, eller lockar inte, båtliv unga människor i samma utsträckning idag?

För min egen del var det äventyr, samvaro och upptäckarglädje som ledde mig in på båtlivet. Och en avgörande del i det för mig var sjöscouterna. Här lärde jag mig segla och navigera tillsammans med jämnåriga, här väcktes nyfikenheten att se vad som finns längre bort, på andra sidan fjärden, innanför de krångligaste grunden… Båtlivet i sjöscouterna var enkelt men tydligt. Små öppna, oömma båtar. Att få tidigt lära sig eget ansvar.
Vi har, som ni alla vet, ett samarbete med Kallhälls scoutkår, som bland annat innebär att de har sin kanotverksamhet inom vårt område. Kan vi utveckla det? Scouterna är duktiga på barn- och ungdomsverksamhet, och scoutrörelsen har idag medvind!

Jag hoppas därför verkligen att årets sjösportläger i midsommarveckan blir av. Det första lägret, 2014, blev lyckat och gav mersmak. Tyvärr lyckades vi inte genomföra något förra året. Men nu försöker vi igen! Håll ögon och öron öppna när vi informerar! Det kommer att behövas både ledare och båtar. Tillsammans kan vi i bästa fall väcka intresset för sjö- och båtliv i tidigare åldrar hos unga och på så sätt leda in flera på ett intresse som kan bli både meningsfullt och livsvarigt. Samtidigt som vi bidrar till att säkerställa återväxten i det organiserade båtlivet.

Med solen i pannan och vinden i ryggen, önskar jag en härlig båtsäsong 2016!

/Johan Hård, ordförande

2015 Bästa medlem i Stäkets Motorbåtssällskap,

Så börjar ljuset än en gång återvända och båtsäsongen närma sig. Förra årets varma och sköna sommar blir kanske svår att överträffa. Men att vara på sjön behöver inte bara vara solsken – friska vindar kan vara nog så härligt!

Som vanligt kommer vi att jobba med flera olika projekt på klubbområdet. Och vi hoppas så klart på lika god uppslutning som vanligt. Det är verkligen kul att vi har ett så ”levande” klubbområde under den ljusa årstiden!

Om vi får ihop en festkommitté…, så kan det också bli ett rejält firande av klubbens första 85 år! Det ser vi förstås fram emot.

En förändring som jag vill uppmärksamma alla på, och som vi även tidigare berättat om, är att vi i år erbjuder endast en officiell sjösättning. Det blir lördag den 25 april. Skälen till det redovisade vi på föreningsstämman förra året, men i korthet handlar det om tid och (personella) resurser. Tänk på att planera vårrustningen smart! Satsa på att göra klart ”upp till reling” på land, mycket annat går utmärkt att göra i sjön.

Även i år planerar vi för ett ungdomsläger med marin profil. Tanken är att genomföra det under midsommarveckan. Och liksom förra året är det John Eriksson som håller i trådarna. Kan du göra en insats – ställa upp med båt (segel- eller motor-) någon dag, hålla i nån lektion, eller brassa käk – hör av dig till John direkt, eller styrelsen!

Jag återkommer också till miljöarbetet. Som ni alla vet fick vi under förra året vår handlingsplan för hantering av bottenfärger och bottentvättning godkänd av Järfälla kommun. Det är bra, men det förpliktigar! Och här måste alla ta sitt ansvar. Vi kommer framöver att presentera ett antal steg och åtgärder som vi måste förhålla oss till för att vi ska leva upp till handlingsplanen.

Har du några egna idéer, tankar eller synpunkter på vad du tycker vi ska göra i klubben för att främja båtlivet och utveckla verksamheten? Hör av dig till någon av oss i styrelsen! Det finns alltid behov av, och plats för, flera goda krafter!

Väl mött till en fin båtsäsong 2015!

2013 Bästa SMS-medlem

 Det är äntligen, efter en lång vinter, dags för en ny båtsäsong!Vad ska vi göra i år då?

Ja, på föreningsstämman (årsmötet) i december förra året, bestämde vi bland annat att jobba vidare med förbättringar kring bryggor och anläggningar, elen ska ses över på hela området, duschprojektet ska så klart färdigställas och så vidare. Det finns alltid många projekt!

Vad gäller vår egen ”programverksamhet” hoppas vi förstås på att det blir både nån fest, eskaderseglingar (där givetvis motorbåtar också är välkomna att delta!), kappsegling med mera.

Det var ett tag sen vi körde utbildning i klubben. Är det dags igen? Och i så fall, vad behöver vi lära oss mer av? Navigation (har vi ju kört några gånger), praktisk manöver, segling, maskinkunskap, sjukvård (HLR)…? Kom gärna med förslag!

Ett område vi pratat mycket om under åren, men inte riktigt kommit till skott med är ungdomsverksamheten. Det skulle vi verkligen behöva göra nåt kring – både för återväxtens skull, och för att visa utåt att vi erbjuder ungdomar en bra och meningsfull verksamhet. Vi har ju samarbetet med scouterna. Men tänk om vi skulle kunna hålla ett litet ”båt- och seglarläger” i egen regi under en begränsad period på sommarlovet?! Vilket lyft! Fundera – kan du tänka dig vara med och organisera? Jobba som ledare? Bidra med båt? Bidra på annat sätt? Hör av dig!

Om vi vidgar perspektivet lite så har vi utmaningar också i ”stora världen”. På miljöområdet har vi ”hotet med spolplattorna” hängande över oss. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen här och se vad lagstiftare och kommun hittar på.

Kommunen, ja. Vi har nya ledande politiker i Järfälla för de båda största partierna (M och S). Dem ska vi bjuda in framåt våren för att berätta om vår verksamhet, och för att bibehålla våra goda relationer.

Ganska nyligen avgjordes den stora ”organisationsfrågan” i Båtsverige, när Svenska Båtunionens, SBU, Båtriksdag sa NEJ till ett samgående med Seglarförbundet. (Du kan läsa mer om detta i senaste numret av tidningen Båtliv.) Då var den frågan avslutad, för den här gången… Vi i SMS var i och för sig för ett nytänkande och röstade ja till ett samgående, men nu är det som det är. Och vi får förstås tänka till hur vi vill utveckla båtlivet framåt inom främjarorganisationen SBU.

Som du vet är vi en liten klubb som helt drivs av och bygger på ideella krafter och frivilligt engagemang. Vill du engagera dig på något sätt – punktinsatser eller på mer kontinuerlig bas – allt är välkommet! Eller har du något nåt annat du vill framföra till oss i styrelsen? Mejla, säg nåt i vår Facebook-grupp, eller slå en signal!

Med hopp om en härlig båtsäsong 2013!

Johan Hård, ordförande SMS

PS. Ett litet aber i år stavas Danvikstullsbron. Sjöfartsverket och Stockholms stad stänger bron mellan mars och oktober för all sjötrafik som är högre an 10,8 meter. Bron kommer alltså inte att öppnas alls denna

Kommentera gärna på inläggen genom att fylla i kommentarformuläret nedan.

 SMS i Lokaltidningen Mitt iHej på er alla,

idag har jag blivit intervjuad av lokaltidningen Mitt i, som kommer att skriva bland annat om de stölder vi utsattes för i samband med sjösättningen.

Jag hoppas att tidningen kommer att ge en rättvisande bild av vad som hänt och hur vi ser på det. Jag försökte också förmedla bilden av ”det öppna och tillgängliga området”, båtklubben som välkomnar allmänheten till oss.

Självklart är det ju alltid trist när båtägare drabbas av stölder, jag råkade ju själv ut för stöld av snurra för några år sedan. Men jag har ändå känslan av att vi är tämligen förskonade.

Låt det förbli så! Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla koll – och bommen stängd!

Och håll utkik i kommande nummer av tidningen Mitt i!

På återseende

/Johan

Kommentera gärna på inläggen genom att fylla i kommentarformuläret nedan.