Larmrutiner

Larmrutiner SMS

Östra Mälaren är nu vattenskyddsområde

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten

Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet.

Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin, pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten. Använd ecobark eller trasor om du har mycket förorenat vatten, ombesörj att använt uppsamlingsmaterial lämnas till för ändamålet avsedd plats inom kommunens sophanteringsstationer.

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.

Anmälan görs till:

– Kommunala räddningstjänsten via SOS Alarm tel. 112

– Görvälns vattenverk: 08 58038200 (driftcentralen, bemannad dygnet runt).Maria Casino är troligtvis det svenska casinot på nätet som har mest fokus på att locka kvinnliga spelare. Ange bränsle, mängd och vilket djup om det är en båt som sjunkit. Med dessa uppgifter kan personalen beräkna risken för drickvatten via en datasimuleringsmodell.  

– SMS hamnkapten eller miljöombud, se funktionärslistan på klubbens hemsida. Funktionären som larmas ansvarar för att Järfällas miljö- och hälsoskyddsavdelning underrättas.

– Järfälla Kommun, Miljö och Hälsoskydd 08 58028500 (dagtid). Rapportera för uppföljning.

Efter att du har anmält/larmat:

Försök samla upp utsläppt vätska med absorbtionsmedel eller länsar som finns under klubbhuset på södra gaveln, i avvaktan på att räddningstjänsten anländer.