Stadgar

Stadgar för föreningen Stäkets Motorbåtssällskap

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Stäkets Motorbåtssällskap (härefter sällskapet). Sällskapet bildades 1930 och har sitt säte i Stäket, Järfälla kommun.

§ 2 Ändamål och syfte

Sällskapet är en allmännyttig och ideell förening vars ändamål är att samla medlemmar till en friluftfrämjande organisation och att främja intresset för båtsport och båtliv. Dessutom ska sällskapet verka för en god miljö och genom ideellt arbete vårda klubbområdet, skapa samhörighet mellan medlemmarna och sträva efter att vara en integrerad del i närsamhället genom att till exempel bjuda in till eller upplåta plats för olika öppna arrangemang eller ordna ungdomsverksamhet, utbildning och tävlingar.

§ 3 Medlemskapet

Sällskapet är öppet för alla, förutsatt att stadgarna och gällande föreskrifter godtas och att medlemsavgiften betalats.

3.1  Inträde

Inträde kan efter ansökan beviljas varje person som ställer sig sällskapets stadgar och föreskrifter till efterrättelse och är villig att främja sällskapets intressen. Medlemskap gäller först när fastställda avgifter har betalats.

3.2 Utträde

Medlem som önskar utträda ska skriftligen anmäla detta till sällskapets styrelse. I samband med utträde ska samtliga förpliktelser till sällskapet vara reglerade.

3.3  Uteslutning samt begränsning i nyttjande av båtplats m m

Medlem kan uteslutas om sällskapets ändamål och syfte, motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot sällskapets stadgar eller föreskrifter. Medlem ska före beslut om uteslutning delges en skriftlig varning och beredas tillfälle att förklara sig hos styrelsen angående skälen för en eventuell uteslutning.  Styrelsen kan efter prövning medgiva fortsatt eller förnyat medlemskap.

När styrelsen beslutar om uteslutning ska beslutet vara enhälligt. Beslut om uteslutning ska delges medlemmen genom brev. Betalda avgifter återbetalas ej. Beslut om uteslutning kan överklagas till Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF. SMS styrelse äger skyldighet att informera såväl SMS föreningsstämma som SMBF:s styrelse angående beslut om uteslutning.

Medlem kan förvägras rätt till båtplats eller uppläggningsplats om medlem uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet bryter mot föreningens föreskrifter m m, så att ekonomisk eller annan skada drabbar föreningens tillgångar eller andra medlemmar och/eller båtar. Sådan förvägran kan även utgöra skäl för uteslutning, men om sådan ska ske ska detta prövas och hanteras i särskild ordning av styrelsen.

3.4  Hedersmedlemskap, förtjänsttecken m m

Till hedersmedlem kan utses person som inom sällskapet nedlagt ett långvarigt och förtjänstfullt arbete. Val av, och beslut om, hedersmedlemskap sker inom styrelsen. Hedersmedlem betalar ej årlig medlemsavgift. Styrelsen äger också rätt att besluta om utdelning av förtjänsttecken eller i övrigt uppmärksamma goda insatser i sällskapets anda.

§ 4 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter som alla väljs på två år och tillsätts av föreningsstämma. För handhavandet av sällskapets angelägenheter svarar styrelsens ledamöter gemensamt. Om något försummas eller obehörigen görs av någon styrelseledamot i särskilt eller till vederbörande personligen överlämnat uppdrag, ansvarar ledamoten ensam härför.

Befattningarna i styrelsen ska vara ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten, driftchef, miljöombud samt ledamot. Ordförande, hamnkapten, driftchef och ledamot väljs ena året; kassör, sekreterare och miljöombud väljs andra året växelvis. Inom styrelsen utses vice ordförande bland de valda ledamöterna.

Av föreningsstämman tillsatta befattningar ska gälla fram till nästa föreningsstämma.

4.1  Firmatecknare

Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 5 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma ska hållas i december och kallelse ska delges sällskapets medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag, motioner, till ärenden som ska behandlas på mötet. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötets genomförande.

Till föreningsstämman ska styrelsen upprätta dagordning som ska innehålla:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Föreningsstämmans behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag (propositioner)
 10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor jämte suppleant
 13. Val av valberedning varav en sammankallande
 14. Miljöfrågor
 15. Rapporter
 16. Diskussionspunkt (ej för beslut)
 17. Mötet avslutas

Styrelsen äger rätt att lägga till punkter.

5.1 Revisor och valberedning

Revisor jämte suppleant väljs för en tid av ett år. Revisionsberättelse samt tillstyrkan eller avstyrkan om styrelsens ansvarsfrihet ska finnas till medlemmarnas disposition i samband med utskick av övriga föreningsstämmohandlingar enligt § 5.

Valberedningen ska bestå av minst två med sällskapet väl förtrogna medlemmar, varav ingen får vara ledamot i styrelsen. Valberedningen väljs för en tid av ett år av föreningsstämman, som också utser sammankallande.

5.2 Avgifter

Sällskapets medlemsavgift och andra avgifter fastställs av föreningsstämma. Medlem är skyldig att betala avgift då sådan blivit beslutad på föreningsstämma.

§ 6 Extra föreningsstämma

Om revisorerna, styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna i sällskapet så kräver, ska extra föreningsstämma hållas. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under den extra föreningsstämman får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 7 Beslutsformer

Sällskapets beslutsmöten är föreningsstämma och styrelsemöte.

För beslut vid föreningsstämma gäller att endast närvarande medlemmar har rösträtt. För utövande av rösträtt gäller att medlemsavgift betalats. Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av rösterna), förutom § 9 och § 10. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan beslut inte nås genom lika röstetal så har ordföranden utslagsröst.

För att beslut fattat på styrelsemöte, till vilka alla styrelsemedlemmar kallats, ska vara giltigt fordras att minst fyra närvarande styrelseledamöter enats om beslutet.

§ 8 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår är 1 november till och med 31 oktober.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet, två tredjedelar, vid ordinarie föreningsstämma. Stadgarna är instiftade den 22/5 1932. Reviderade 16/10 -54, 15/4 -59, 1/6 -64, 19/2 -75, 2/4 -77, 18/12 -91, 7/12 -06, samt 3/12 -14.

§ 10 Upplösning

Upplösning av sällskapet kräver beslut med kvalificerad majoritet om 90 procent på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta. Sällskapets kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista föreningsstämman.

§ 11 Föreskrifter m m

För hamn, varv, miljö, samt övriga medlemsfrågor som inte omfattas av sällskapets stadgar, finns särskilda föreskrifter som beslutas och upprättas löpande av styrelsen. Medlemmar är skyldiga att känna till föreningens föreskrifter och regler. Medlemmar har rätt att påverka föreskrifter, instruktioner m m utfärdade av styrelsen genom att inkomma med förslag på ändringar, tillägg och liknande. Ändring i föreskrift m m ska tillkännages av styrelsen på lämpligt sätt, exempelvis via hemsida, via utskick till medlemmarna, vid medlemsmöten eller via anslag på klubbområdet.