Miljöplan & miljöföreskrifter

Version 2016-02-10, uppdaterad 2021-10-18 upprättad av Stefan Andersson,
föredras löpande på föreningsårsstämman

Inledning

Stäkets Motorbåt-Sällskap (SMS) har ca 150 medlemmar och ca 55-60 båtar med bryggplatser. SMS har ca 50 varvsplatser.

Vi som är medlemmar i SMS har tillgång till en unik natur både i Mälaren och i Östersjön. Miljön i Östersjön och Mälaren är känslig och därför är det viktigt, att vi tillsammans slår vakt om, och vårdar dessa gemensamma naturresurser.

Det åligger varje båtägare att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt de anvisningar och regler som fastställs av klubben.

Hörnpelare i SMS miljöarbete är:

– Tydligt medlemsansvar (båtägare tar själv hand om sitt avfall)

– Styrelsefokus (miljöanvarig som egen roll i styrelsen, miljöronder)

– Information (hemsida, årsmöte, medlemsmöte, utskick. Miljöronder

– Investeringar (VA, suganläggning, sanitära anläggningar, mätning bottenfärger)

Miljöskyddsronder med avsikt att kontrollera och åtgärda miljöhanteringen inom SMS genomförs minst 1 ggr/vår (maj och/eller oktober) av representanter från styrelsen. Miljöansvarig med ansvar för miljöplanen i SMS är Stefan Andersson.

Syfte

SMS miljöplan syftar till att inom klubben arbeta för en gemensam miljömedvetenhet. En ökad kunskap bland klubbens medlemmar om problem, ansvar och tänkbara lösningar är viktig. Planen kommer att förändras dels i takt med att kunskap om problem och lösningar ökas dels i och med att nya produkter, krav och regler tillkommer.

Målsättning

SMS ska i all verksamhet arbeta för att hålla en god miljö och ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans mellan människa och natur.

Hamnområde och varv

Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som bestämts av klubben, för att skapa och bibehålla en god miljö inom hamnområdet.

Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning se till att inte täckningsmaterial eller skräp av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen, och om så krävs ombesörja transport till kommunens sophanteringsstationer. Vid vintertäckning får ej dunkar med miljöfarligt innehåll användas som tyngd till presenningar.

Markprover utförda 2017 av ytskiktet på varvsplanen visar att den innehåller föroreningar som överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning för bland annat bly, koppar och zink, samt halter av tennorganiska föroreningar som kan innebära hälsorisker för människor som vistas inom området. Klubben ska löpande informera medlemmarna om detta, tillse att eventuella markarbeten anmäls till kommunen samt sätta av medel för eventuellt kommande saneringskrav.

Sopor och avfall

Respektive båtägare ansvarar själv för och ombesörjer borttransport, samt rätt hantering, av sina sopor och avfall.

Miljöfarligt avfall – batterier, lösningsmedel, oljor mm – omhändertas av respektive medlem för att lämnas på avsedd plats i kommunens miljöstationer. Under inga omständigheter får miljöfarligt avfall förvaras inom SMS område ens under kortare perioder. För detta har klubben inget ansvar.

Avfall – plåt, plast, glas, tidningar och kartong – omhändertas av respektive medlem för hantering på samma sätt som hushållets övriga avfall.

För hantering av hushållssopor finns under sommartid ett uppsamlingskärl som tömmes var 14:e dag. Enbart hushållssopor får lämnas i kärlet.

I SMS hjälps vi också åt att hålla snyggt och rent genom att plocka upp skräp vi ser samt påkalla styrelsens uppmärksamhet på eventuellt miljöfarligt avfall i vårt område.

Bottenfärger

Mätning och sanering av giftig båtbottenfärg:

Samtliga båtar som har tilldelats plats vid kaj eller varv skall antingen vara skrovrena, dvs vara utan påmålning, alternativt ha färglager utan biocidinnehåll.

Gränsvärdena för sanering i närtid är för närvarande satta i förhållande till Happy Boats XRF-mätningar och en rimlighets bedömning av vad som anses relevant att i detta läge sanera då det också innebär betydande miljö och hälsorisker med sanering, samt med hänsyn till att myndigheternas riktlinjer justeras löpande:

  • Båtar med uppmätt medelvärde tenn över 100 ug/cm2, koppar över 1000 ug/cm2 och zink över 2000ug/cm2 skall saneras snarast, senast innan sjösättning
  • För nytillkomna båtar till SMS, tillhörande såväl befintliga som nya medlemmar, gäller att XRF-mätning skall göras och eventuell nödvändig sanering är genomförd och redovisats till Styrelsen inom ett år.
  • Från halvårsskiftet 2022 gäller att ingen sanering av båtar med tenn över gränsvärdet får göras på SMS område.
  • Medlemmar som sanerat sin båt ska på särskild blankett rapportera till Styrelsen vilka åtgärder som är gjorda
  • För helt skrovrena båtar gäller att medlem skriftligen skall intyga till Styrelsen att båten är fri från biocidfärg.

Det är respektive medlems ansvar att ombesörja borttagning av färg i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer (”Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare: Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen från fritidsbåtskrov”). Godkända metoder för uppsamling och bortforsling av färgrester skall användas.

Båtar som inte uppfyller kraven enligt dessa föreskrifter kommer inte att tilldelas plats vid kaj eller varv under kommande säsong.

Bränsle, oljor, kemikalier, övriga färger

För att skona vår miljö, bör medlemmarna i största möjliga mån använda de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå. Vid lackering och övriga målningsarbeten skall båtägaren ombesörja god täckning för att undvika onödigt spill i luft och mark. färgrester som uppstår vid borttagning av gammal färg betraktas som farligt avfall och måste hanteras därefter, samt att det är viktigt att olika typer av farligt avfall inte blandas med varandra. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material och medel, t.ex. vid rengöring, som bäst skonar miljön.

Toa-avfall

Toalettavfall från båtar är ett ökande problem i både Östersjön och Mälaren. I första hand skall toalett i land användas. Genom att ha ren och fräsch toalett främjar klubben användandet av fast toaanläggning i land under tid då båtägare vistas i hamnen.

Båtens toalett skall ha hålltank och anordning för s k däcktömning i sugstation (lag 2015). SMS har en egen sugstation i anslutning till mastkran kajen som är kostnadsfri att utnyttja.

Information

SMS miljöföreskrifter delges löpande till alla nya medlemmar samt finns anslagen på klubbens anslagstavlor. Där finns också en skiss över området, som visar p-platser, uppställningsplats för trailers och båtvaggor, toaletter, toa-sugstation och sopkärl.

På föreningsstämman samt medlemsmötet i samband med sjösättning hålls stående information om klubbens miljöföreskrifter och övriga regler som en separat punkt. Vid frågor eller förslag till förbättringar av miljöhanteringen kontakta någon i styrelsen.

Säkerhet

Det åligger föreningens medlemmar och gästande till föreningens område att följa styrelsens föreskrifter, beslut och uppmaningar för att minimera risker på individ och egendom. Samtliga medlemmar har eget ansvar att bevaka och till ansvarig i styrelsen rapportera risker inom området.

Vid upptäckt av försök till eller genomförd stöld och skadegörelse kontaktas Polisen, samt någon i styrelsen. Lek inom SMS område sker på egen och ansvarig målsmans risk.

Brandsäkerhet

Det råder förbud mot att anlägga öppen eld inom SMS område. Grillning får endast ske i klubbens gasolgrill på anvisad plats. Brandsläckare/brandfilt skall finnas tillgängliga vid bryggor under båtsäsongen och alltid i klubbstuga och sjöstuga samt bastu.

Styrelsen genomför årligen 1-2 skyddsronder för att inspektera efterlevnad av miljöföreskrifter samt tillämpliga delar i övriga föreskrifter, med tonvikt på säkerhet för att minska risker för skador och olyckor inom föreningens område.

//Styrelsen SMS