Miljöplan

MILJÖPLAN

Version 2012-02-22 upprättad av Stefan Andersson, tel 08-58357555,

föredras på årsmötet 2012-12-05

 

Inledning

Stäkets Motorbåt-Sällskap (SMS) har 85-90 båtar hemmahörande i hamnen med båtplats och årligen ca 50 gästande båtar som nyttjar ca 100 gästnätter. SMS har ca 65 varvsplatser för vinteruppläggning.

 

Vi som är medlemmar i SMS har tillgång till en unik natur både i Mälaren och i Östersjön. Miljön i Östersjön och Mälaren är känslig och därför är det viktigt, att vi tillsammans slår vakt om, och vårdar dessa gemensamma naturresurser.

 

Det åligger varje båtägare att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt de anvisningar och regler som fastställs av klubben.

 

Miljöskyddsronder med avsikt att kontrollera och åtgärda miljöhanteringen inom SMS genomförs minst 1 ggr/halvår (maj respektive oktober) av representanter från styrelsen. Miljöansvarig med ansvar för miljöplanen i SMS är Stefan Andersson.

 

Syfte

SMS miljöplan syftar till att inom klubben arbeta för en gemensam miljömedvetenhet. En ökad kunskap bland klubbens medlemmar om problem, ansvar och tänkbara lösningar är viktig. Planen kommer att förändras dels i takt med att kunskap om problem och lösningar ökas dels i och med att nya produkter, krav och regler tillkommer.

 

Målsättning

SMS ska i all verksamhet arbeta för att hålla en god miljö och ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans mellan människa och natur.

 

Hamnområde och varv

Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som bestämts av klubben, för att skapa och bibehålla en god miljö inom hamnområdet.

 

Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning se till att inte täckningsmaterial eller skräp av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen, utan ombesörja själv för borttransport och om så krävs till för ändamålet avsedd plats inom kommunens sophanteringsstationer.  Vid vintertäckning får ej dunkar med miljöfarligt innehåll användas som tyngd till presenningar. För att underlätta miljöinspektioner har Styrelsen beslutat att inga vätskor får förekomma som fyllning i tyngder ö h t.

 

Sopor och avfall

Respektive båtägare ansvarar själv för och ombesörjer borttransport, samt rätt hantering, av sina sopor och avfall.

 

Miljöfarligt avfall – batterier, lösningsmedel, oljor mm – omhändertas av respektive medlem för att lämnas på avsedd plats i kommunens miljöstationer. Under inga omständigheter får miljöfarligt avfall förvaras inom SMS område ens under kortare perioder. För detta har klubben inget ansvar.

 

Avfall – plåt, plast, glas, tidningar och kartong – omhändertas av respektive medlem för hantering på samma sätt som hushållets övriga avfall.

För hantering av hushållssopor finns under sommartid ett uppsamlingskärl som tömmes var 14:e dag. Enbart hushållssopor får lämnas i kärlet.

 

I SMS hjälps vi också åt att hålla snyggt och rent genom att plocka upp skräp vi ser samt påkalla styrelsens uppmärksamhet på eventuellt miljöfarligt avfall i vårt område.

 

Bränsle, oljor, färg m.m.

För att skona vår miljö, bör medlemmarna i största möjliga mån använda de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå.

 

Inom klubben får endast godkända bottenfärger och kemikalier användas. Tillåtna bottenfärger förändras från år till år och växlar beroende på båtens användning. Båtar som rör sig mellan Mälaren och Östersjön, det vill säga mellan olika biotoper (bräckt och sött vatten) är mindre utsatta för växtangrepp. Inom klubben får endast tillåtna miljöklassade och för båtens aktionsradie lämplig bottenfärg användas.

 

Båtarna spolas av med högtryck i samband med torrsättning. Enbart spolning över grusad varvsplan är tillåten. Vid skrapning och slipning skall anordning för uppsamling av färgrester användas. Vid lackering och övriga målningsarbeten skall båtägaren ombesörja god täckning för att undvika onödigt spill i luft och mark.Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material och medel, t.ex. vid rengöring, som bäst skonar miljön.

 

Toa-avfall

Toalettavfall från båtar är ett ökande problem i både Östersjön och Mälaren t.ex. skapar en persons urinerande under ett dygn ett kilo alger i Östersjön. I första hand skall toalett i land användas. Genom att ha ren och fräsch toalett främjar klubben användandet av fast toaanläggning i land under tid då båtägare vistas i hamnen.

 

Båtens toalett skall ha tank som skall vara stängd för direktutsläpp och om möjligt tömmas i sugstation (annars under gång i öppen sjö enligt gällande lag och föreskrifter).

SMS kommer under 2012 att öppna en egen sugstation i anslutning till kajområdet som är kostnadsfri för medlemmar att utnyttja.

 

Information

SMS miljöpolicy delges löpande till alla nya medlemmar samt finns anslagen på klubbens anslagstavlor. Där finns också en skiss över området, som visar parkeringsplatser, uppställningsplats för trailers och båtvaggor, toalett och sopkärl.

 

På årsmötet samt medlemsmötet i samband med sjösättning hålls stående information om klubbens miljöpolicy och regler som en separat punkt.

 

Vid frågor eller förslag till förbättringar av miljöhanteringen kontakta någon i styrelsen.

 

Styrelsen SMS

Miljöplan_SMS_2012-02-22

Tidigare versioner: Version 2007-11-12, Version 2008-12-10

 

Version 2012-02-22 upprättad av Stefan Andersson, tel 08-58357555